MuistoJuhla Oy Hautauspalvelut
English Svenska EE RU
Verkkokauppaan

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Laki- ja perunkirjoituksiamme hoitaa oikeustieteen maisteri Niina Kousa.

Perunkirjoitus on toimitus, jossa selvitetään kuolinpesän tila eli luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat.

Perunkirjoitustilaisuuden järjestämisestä on vastuussa se, joka tuntee parhaiten vainajan varallisuustilanteen, yleensä puoliso tai lapsi.

 

Perunkirjoitustilaisuus

Perunkirjoitustilaisuuteen on lain mukaan kutsuttava kaikki pesän osakkaat. Kopio perukirjasta sekä kopiot sen liitteistä on toimitettava yhtenä kappaleena Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta.

Vainajan sukupuu selviää virkatodistuksista. Kattavat ja katkeamattomat selvitykset on kerättävä kaikista niistä seurakunnista tai rekistereistä, joissa vainaja oli 15-vuotiaasta kuolemaansa saakka kirjoilla.

Perukirja

Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, jolla on kolme pääasiallista tehtävää:

 • Veroilmoitus
 • Omaisuusluettelo
 • Osakasluettelo

Perunkirjoituksesta ilmenevät asiat:

 • vainajan perilliset, leski, mahdolliset toissijaiset perilliset, testamentinsaajat sekä kunkin osoite ja henkilötunnus
 • kuolinpesän ilmoittaja ja kaksi uskottua miestä, joiden on allekirjoitettava perukirja
 • pesänhoitajan yhteystiedot
 • perillisen tai testamentin saajan sukulaisuussuhde vainajaan
 • onko osakas tuloverolaissa tarkoitettu avopuoliso
 • vainajalla ja leskellä kuolinpäivänä olleet henkilökohtaiset ja yhteiset varat ja velat
 • vainajan ja lesken avio-oikeus toistensa omaisuuteen
 • lesken ilmoitus siitä, luovuttaako hän tasinkona omaisuuttaan ensiksi kuolleen puolison perillisille
 • ilmoitus siitä, pitääkö leski kuolleen puolison jäämistön jakamattomana hallinnassaan, vai pitääkö hän hallinnassaan vain jonkin osan siitä
 • testamentti ja mahdolliset lakiosavaatimukset
 • mahdolliset ennakkoperinnöt
 • perittävän kuoleman johdosta kuolinpesälle tai edunsaajalle henkilövakuutuksen nojalla maksetut vakuutussuoritukset
 • perunkirjoituksen toimittamisen perustana olevat asiakirjat.

Perukirja ei itsessään luo perillisille omistusoikeutta, vaan omaisuuden jakaminen edellyttää perinnönjakoa.

Hinnasto

Perukirjaan merkittävät varat (brutto)

Alle 70 000 € 450 €
70 000 € – 139 999 € 550 €
140 000 € – 209 999 € 650 €
210 000 € – 279 999 € 750 €
280 000 € – 349 999 € 850 €
350 000 € ja yli Alkaen 950 €

 

Hinnat sisältävät alla luetellut asiakirjat:

Virkatodistustilaus
Muu asiakirjatilaus
Perunkirjoitusajan pidennyshakemus
Osakastietojen vahvistamishakemus
Perunkirjoituskutsut
Testamentin toimitusasiakirjat

 

Testamentti 320 €
Avioehtosopimus 230 €
Edunvalvontavaltakirja

 

Tuntiveloitus erikseen sovittavista muista toimeksiannoista 110 €

 

Niina Kousa
niina.kousa@muistojuhla.fi
0400 747 973

Niina Kousa